MR

Medezeggenschapsraad Zuiderpolderschool

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR), zo ook de Zuiderpolderschool. De MR houdt zich bezig met beleidsmatige zaken en richt zich erop de school te helpen zo goed mogelijk te functioneren. De bevoegdheden van de MR zijn geregeld in het MR- Reglement, gebaseerd op de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Hierin staat over welke onderwerpen de MR instemmingsrecht (bijvoorbeeld het jaarplan) heeft, of adviesrecht. De MR bestaat momenteel uit twee leerkrachten (personeelsgeleding) en twee ouders (oudergeleding).

De MR is via een clusterindeling indirect vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Spaarnesant, de stichting waaronder de Zuiderpolderschool valt.

De MR vergadert een aantal keer per jaar, in het schoolgebouw. Deze vergaderingen zijn openbaar. Heeft u punten die u daar besproken zou willen zien, kunt u deze doorgeven via een MR-lid of via mr.zuiderpolder@gmail.com

Zie voor de data en onderwerpen het actuele Activiteitenplan van de MR.

Als u vragen, opmerkingen of een advies hebt, kunt u altijd bij een MR-lid terecht.

De MR bestaat momenteel uit:

Oudergeleding

– Suzanne Monkelbaan, moeder van Thomas (middelbare school) en Esmée (unit zilver)

– Otto-Chris Holterman, voorzitter, vader van Meike (middelbare school) en Rosalie (unit goud)

Personeelsgeleding

– Wies Jongejan (secretaris)